Gebruiksvoorwaarden

Laatst herzien: 2022-06-17

AKKOORD MET VOORWAARDEN

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u fvid.cc gebruikt. Dit document vermeldt de algemene voorwaarden ("Voorwaarden") op basis waarvan fvid.cc ("wij" of "ons") u diensten zal verlenen op zijn websites, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven genoemde websites (gezamenlijk de "Website "). Deze Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en ons. Door de Website te bezoeken, te openen, te gebruiken en/of eraan deel te nemen (gezamenlijk "gebruiken"), geeft u aan dat u deze Voorwaarden begrijpt en aanvaardt. Zoals gebruikt in dit document, verwijzen de termen 'u' of 'uw' naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, en al uw of hun apparaten. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Site dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

GEBRUIK LICENTIE

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de Website te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:

  • Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
  • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade toebrengen.
  • Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
  • Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de Site.
  • De Site of de netwerken of diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
  • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
  • Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die de Site omvat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.
  • Gebruik de Site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Site en/of de Inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK. OM GEEN ENKELE REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST, OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN.

ADVERTEERDERS

We staan ​​adverteerders toe hun advertenties en andere informatie in bepaalde delen van de site weer te geven, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle advertenties die u op de Site plaatst en voor alle diensten die op de Site worden aangeboden of voor producten die via die advertenties worden verkocht. Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om advertenties op de Site te plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. Wij bieden eenvoudigweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en we hebben geen andere relatie met adverteerders.

VRIJWARING

DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE WORDEN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AAN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELKE MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZONDHEID TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG TE BENUTTEN WAAR PASSEND.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

SCHADELOOSSTELLING EN VRIJGAVE

U stemt er hierbij mee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade en claims en kosten van derden, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en/of uit uw schending van deze Voorwaarden.

In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derde partijen, vrijwaart u ons, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechtsopvolgers hierbij van claims, eisen en schade (daadwerkelijk en gevolgschade) van welke aard dan ook of aard, bekend en onbekend, verdacht en onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen en/of de Website.