Warunki korzystania

Ostatnio przeglądane: 2022-06-17

ZGODA NA WARUNKI

Przed skorzystaniem z fvid.cc prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania. Niniejszy dokument określa zasady i warunki („Warunki”), na jakich fvid.cc („my” lub „nas”) będzie świadczyć Państwu usługi na swoich stronach internetowych, w tym między innymi na wyżej wymienionych stronach internetowych (łącznie „Witryna internetowa „). Niniejsze Warunki stanowią umowę umowną pomiędzy Tobą a nami. Odwiedzając, uzyskując dostęp, korzystając i/lub przyłączając się (łącznie „korzystając”) z Witryny, wyrażasz zrozumienie i akceptację niniejszych Warunków. W niniejszym dokumencie terminy „Ty” lub „Twój” odnoszą się do Ciebie, wszelkich podmiotów, które reprezentujesz, Twoich przedstawicieli, następców prawnych, cesjonariuszy i podmiotów stowarzyszonych oraz wszelkich Twoich urządzeń lub ich urządzeń. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, WTEDY MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z STRONY I MUSISZ ZAPRZESTAĆ KORZYSTAĆ Z STRONY INTERNETOWEJ.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, gdzie takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałoby nas na jakiekolwiek wymogi rejestracyjne w takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Strony z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie przepisy lokalne.

KORZYSTAJ Z LICENCJI

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów znajdujących się w Serwisie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu i zgodnie z tą licencją zgadzasz się nie:

  • Systematycznie pobieraj dane lub inną zawartość ze Strony w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
  • Dyskredytowanie, niszczenie lub w inny sposób krzywdzenie, naszym zdaniem, nas i/lub Witryny.
  • Wykorzystuj informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, znęcania się lub wyrządzania krzywdy innej osobie.
  • Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub łączenie się z Witryną.
  • Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług podłączonych do Witryny.
  • Kopiuj lub dostosowuj oprogramowanie Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
  • Odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kodu źródłowego dowolnego oprogramowania wchodzącego w skład Witryny lub w jakikolwiek sposób tworzącego jej część.
  • Korzystaj z Witryny w ramach wszelkich wysiłków mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób korzystaj z Witryny i/lub Treści w jakichkolwiek przedsięwzięciach generujących przychody lub przedsięwzięciach komercyjnych.

OKRES I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZEŃ JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY PRAWO DO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, BEZ POWIADOMIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWY DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z niej (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) KAŻDEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODÓW, W TYM BEZ OGRANICZEŃ Z NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB ROZPORZĄDZEŃ. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ TWOJE UŻYWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAPISAŁEŚ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

REKLAMODAWCY

Umożliwiamy reklamodawcom wyświetlanie ich reklam i innych informacji w niektórych obszarach Witryny, takich jak reklamy na pasku bocznym lub reklamy banerowe. Jeśli jesteś reklamodawcą, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie reklamy umieszczane w Witrynie oraz za wszelkie usługi świadczone w Witrynie lub produkty sprzedawane za pośrednictwem tych reklam. Ponadto jako reklamodawca gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa i uprawnienia do umieszczania reklam w Witrynie, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do reklamy i prawa umowne. Po prostu zapewniamy przestrzeń do umieszczania takich reklam i nie mamy żadnych innych relacji z reklamodawcami.

ZASTRZEŻENIE

STRONA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG BĘDZIESZ NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I JEJ KORZYSTANIEM, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, ( 2) OBRAŻENIA OSOBISTE LUB SZKODY W MIENIU JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z STRONY, (3) WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANE W NIM, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZATRZYMANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE I PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ, I/LUB ( 6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONEJ, PRZESYŁANEJ LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONE ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ WYSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERIE LUB INNEJ REKLAMIE I NIE BĘDZIEMY BĄDŹ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY TOBĄ A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego środka przekazu lub w dowolnym środowisku, należy kierować się własnym osądem i zachować ostrożność, tam gdzie jest to właściwe.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSÓBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

ODSZKODOWANIE I ZWOLNIENIE

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć nas i chronić nas przed wszelkimi szkodami oraz roszczeniami i wydatkami osób trzecich, w tym honorariami adwokackimi, wynikającymi z korzystania z Witryny i/lub naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą innych użytkowników lub stronami trzecimi, niniejszym zwalniasz nas, naszych urzędników, pracowników, agentów i następców prawnych z roszczeń, żądań i odszkodowań (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju lub charakteru, znanych i nieznanych, podejrzanych i niepodejrzewanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami i/lub Witryną.